Sentrale begreper

BIOGASS Metangass (CH4) som produseres i bioreaktorer fra organisk restmateriale (avfall og biprodukter). Slikt organisk restmateriale er allerede en del av kretsløpet, og ved konvertering til biogass tilføres det derfor ikke ny CO2 til kretsløpet. Biogass fra avfall er klimanøytralt (helt fornybart).
BIOGASS DRIVSTOFF Biogass som er renset og oppgradert til drivstoffkvalitet. Til kjøretøy (bil, buss, o.l.) er det vanlig å stille krav om en renhet og drivstoffkvalitet tilsvarende svensk standard SS 15 54 38.
BIOGJØDSEL Den bioresten som blir igjen fra organisk restmateriale etter at biogassen er utvunnet i bioreaktorene. Biogjødsel inneholder næringsstofer som bl.a. nitrogen og fosfor, og er ofte godt egnet som erstatning for annen gjødsel i norsk landbruk. Biogjødsel klassifiseres som annen gjødsel i henhold til den norske gjødselvareforskriften.
CO2-EKVIVALENTER En enhet som brukes i klimaregnskap. Det er ikke bare CO2 som bidrar til global oppvarming, men også andre klimagasser. Man regner da klimaefekten fra andre klimagasser om til CO2 -ekvivalenter – altså den klimaefekten som klimagassen CO2 har.
DET GRØNNE SKIFTET Med dette menes det paradigmeskiftet verden er inne i, hvor det er etablert en forståelse for behovet for å dekke verdens energibehov fra fornybare og "grønne" kilder.
LBG Denne forkortelsen står for "Liquid BioGas", altså fytende biogass. Dette er den reneste formen for biogass, og den anvendes helst som biogass drivstoff. Oppgradering til LBG er også den mest kostnadsefektive og miljøvennlige måten å transportere biogass på. LBG er velegnet som drivstoff i tunge kjøretøy og skip.
Nm3 Denne forkortelsen står for "Normal-kubikk-meter", og er en vanlig brukt måleenhet for mengde biogass. En Nm3 biogass drivstoff (LGB) inneholder omtrent like mye energi som en liter diesel, og litt mer energi enn en liter bensin.
NULLUTSLIPP Nullutslipp brukes som betegnelse på de fornybare drivstoffalternativene som ikke bidrar til noe netto utslipp av klimagasser og som gir minimalt med lokal forurensning. Biogass fra avfall gir nullutslipp.
NULLUTSLIPPSSAMFUNNET En framtidsvisjon for samfunnet der vi benytter energibærere som er nullutslipp. Jo raskere vi når fram til nullutslippssamfunnet, jo mindre blir den globale oppvarmingen som følge av klimagassutslipp.